دوره

محسن جوادی (دبیر علمی)
متولد 1342
مشاهده جزئیات +
مجید غلامی جلیسه (دبیر علمی)
متولد 1357
مشاهده جزئیات +
جواد محقق (دبیر علمی)
متولد 1333
مشاهده جزئیات +
محمود کمره (دبیر علمی)
متولد 1332
مشاهده جزئیات +
محمدعلی مهدوی راد (دبیر علمی)
متولد 1334
مشاهده جزئیات +
محمد خزایی (دبیر علمی)
متولد 1340
مشاهده جزئیات +
سیدمحمدامین قانعی راد (دبیر علمی)
متولد 1334
مشاهده جزئیات +
ولی اله محرابی (دبیر علمی)
متولد 1316
مشاهده جزئیات +
سید علی آل داوود (دبیر علمی)
متولد 1331
مشاهده جزئیات +
مصطفی موسوی (دبیر علمی)
متولد 1343
مشاهده جزئیات +
سید محمود یوسف ثانی (دبیر علمی)
متولد 1340
مشاهده جزئیات +