اسماعیل بنی اردلان
نام و نام خانوادگی اسماعیل بنی اردلان
تحصیلات دکتر فلسفه و پژوهش هنر
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد 1336/01/25
گزیده آثار

 

·       دین در قاب تلویزیون، با همکاری دیگران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 1392،

·       مجال آه (مجموعه مقالات)، سورة مهر، 1391،

·       معرفت ­شناسی آثار صناعی: جستجویی در مفهوم فن و هنر، سورة مهر، 1389،

·       سرفرسنگ­های تحول در مسیر نگارگری، دانشگاه هنر، 1388،

·       «هنر مصحف­ سازی»، نشریة حوزة هنری، 1390،

·       «نظری به شیوة آموزش هنر قدمایی»، نشریة حوزة هنری، 1390،

·       «مصاحبت نور با نور»، نشریةبیناب، ش 17، 1389،

·       «تخیل هنری و نسبت آن با رمانتیسم»، نشریة فرهنگستان هنر، 1385.

 

 

کارنامک

·       عضو هیئت علمی گروه سینمای دانشکدة سینما تئاتر دانشگاه هنر،

·       عضو فرهنگستان هنر،

·       داور جایزة کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،

·       داور جشنوارة بین­ المللی فارابی،

·       پژوهشگر برتر سازمان میراث فرهنگی،

·       عضو دبیرخانة نشست مشترک اهل ادب و اندیشة فرهنگستان هنر.بازگشت