مریم حسینی
نام و نام خانوادگی مریم حسینی
تحصیلات دکتری ادبیات
گروه داوری
ادبیات   
تاریخ تولد 1341/01/02
گزیده آثار

مکتب‌های ادبی جهان، انتشارات فاطمی، 1396،

سنایی، مؤسسه خانه کتاب، 1392،

ریشه­های زن­ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی، تهران: چشمه، 1388،

نخستین زنان صوفی، به همراه ترجمه کتاب ذکر النسوة المتعبدات سلمی، تهران: علم، 1385،

پیر پرده­نشین در شرح احوال و آثار جنید بغدادی، تهران: دانشگاه الزهراء، 1380،

کشف الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، تهران: سخن (زیر چاپ (تصحیح و ترجمه)،

حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة سنایی غزنوی، تهران: نشر دانشگاهی، 1382 (تصحیح)،

«آرمانشهر زنان»، مجله پژوهش زنان، ش 3، 1385،

«شعر زنان عارف»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان، ش 18، 1384،

«تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی»، دو فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، ش3، 1383،

«شعوانه پارسا زن عارف شاعر ایرانی قرن دوم هجری»، فصلنامه انجمن زبان و ادبیات فارسی، ش 5، 1383،

«حدیقه احیایی در شعر فارسی»، فصلنامه دانشگاه الزهراء، ش7،  1376، 

«زبان فاخر و لسان واجد تصوف»، فصلنامه دانشگاه تبریز، ش 183 ـ 184، 1381.

کارنامک

عضو هیئت علمیگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء،

سردبیر نشریه ادبیات عرفانی علمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراء،

عضو هیئت تحریریه مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراء و نقد ادبی و  نشریات جامعه­شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران، متن­پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی و کلک خیال­انگیز بیرجند،

عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء و کرسی­های نظریه­پردازی زبان و ادب فارسی،

داور جایزه ادبی جلال آل احمد و جایزه ادبی پروین اعتصامی،

داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،

داور جشنواره بین­المللی فارابی،

دبیر علمی همایش کارنامه صد سال شعر زنان فارسی­سرا و همایش بین­المللی حکیم سنایی در دانشگاه الزهراء،

ویراستار علمی مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراء و ویژه­نامه­های ادبی،

برگزیده هشتمین جایزة ادبی جلال آل‌احمد، 1397،

سردبیر فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر.بازگشت