حسین میرزایی
نام و نام خانوادگی حسین میرزایی
تحصیلات دکتری علوم اجتماعی
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1354/06/10
گزیده آثار

ایرانی از نگاه دیگری: منطق فرهنگ ایران در سفرنامه‌ها، با همکاری جبار رحمانی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1396،

گزارش وضعیت اجتماعی کشور، با همکاری علی قنبری برزیان، و رضا همتی، 1395،

درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات فرهنگی، صورت‌بندی نظری ـ روش‌شناختی بازنمایی و استوارت هال، با همکاری پروین امین، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1393،

درآمدی بر مردم‌شناسی و انسان‌شناسی، تألیف ژان کوپانس، نشر ثالث، 1390 (ترجمه)،

روش تحقیق در علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و مطالعات زنان، جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1388.

 

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،

دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی، 1396،

عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395ـ1397،

رئیس دبیرخانه هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی، 1395ـ1396،

نماینده گروه مطالعات توسعه در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، 1392ـ1393.بازگشت